Algemene voorwaarden

1. De overeenkomst voor bepaalde tijd (voor 1 jaar of korter)
dient te worden opgezegd met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 maand. Als er niet tijdig wordt opgezegd
dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode
voor onbepaalde tijd vervolgd, tegen de dan geldende
maandprijs van een maandcontract met dezelfde
bezoekperiode. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te
allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de
opzegtermijn van 1 maand.
Indien cursist na de afloop van de aangegane contractsperiode
wederom de korting wil genieten als voorheen, zal er zelf
initiatief moeten worden genomen door cursist, door weer een
nieuwe overeenkomst voor bepaalde duur te tekenen.
Opzegging dient immer schriftelijk en bij voorkeur bij
aangetekend schrijven te geschieden.

2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden
worden overgedragen.

3. Betaling van de verschuldigde contributiegelden dient per
vooruitbetaling te gebeuren, derhalve voor de eerste dag van
de overeengekomen periode. Elk beroep op compensatie isuitgesloten.

4a. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening
gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

4b. Bij een niet tijdige betaling is de consument van rechtswege
in verzuim. Hij wordt daar door de ondernemer schriftelijk op
gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog
verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

4c. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de
ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en
buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder
c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de ondernemer
bevoegd om de consument de toegang tot het Sportcentre te
weigeren.

4d. Indien de consument niet aan zijn betalingsverplichting
voldoet, is de ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te
nemen.

5. Quality Sportcentre is om haar moverende redenen
gerechtigd eenzijdig de contributie aan te passen c.q. te
wijzigen. Indien de cursist de gewijzigde contributie niet kan of
wenst te accepteren, dan heeft zij/hij het recht om de
overeenkomst op te zeggen een maand na vorenbedoelde
verhoging.

6. Na ondertekening van het aanmeldingsformulier en na het
voldoen van de eerste overeengekomen contributie en overige
kosten, ontvangt de cursist een clubkaart, waarmee hij/zij
toegang krijgt tot het centre om zo gebruik te maken van de
door
Quality Sportcentre aangeboden faciliteiten.
Zonder geldige clubkaart is toegang tot het sportcomplex niet
mogelijk. Bij verlies van de kaart wordt aan de cursist bij het
verstrekken van een nieuwe kaart opnieuw kosten in rekening
gebracht.

7. Bedenktijd
Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van
de overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de
overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd
herroepingrecht eindigt op het moment dat de Consument
eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

8. De cursist onderwerpt zich aan de door Quality Sportcentre
vastgestelde reglementen en richtlijnen, voornamelijk
betreffende de noodzakelijke orde en discipline voor een goed
en veilig onderricht. Cursisten dienen in zuivere sportkleding en
schoeisel aan de trainingen deel te nemen en immer een
handdoek bij zich te hebben, alsmede zich te houden aan de
door de medewerkers van het sportcomplex gegeven instructies
en aanwijzingen. Quality Sportcentre dan wel haar
vertegenwoordiger(s) zijn bevoegd bij wangedrag, te
beoordelen naar algemene hieromtrent bestaande normen,
de contributiekaart in te trekken alsmede de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de
gehoudenheid van de cursist om de contributie over het gehele
overeengekomen periode te voldoen.

9. De cursist ontvangt het sportonderricht uitsluitend en alleen
voor eigen risico. Kosten van enig ongeval of letsel worden
geheel door de cursist gedragen. De cursist doet afstand van
alle rechten tot indienen van schadeclaims of acties jegens
Quality Sportcentre wegens vergoeding van kosten, schaden en
interesten, zulks als gevolg van enig
ongeval of letsel tengevolge van sportbeoefening opgelopen of
wegens het in ongerede raken van de in de lokalen
achtergebleven (sport)kleding en voorwerpen. Tevens vrijwaart
de cursist Quality Sportcentre voor aanspraken van derden ten
deze.

10. Quality Sportcentre is eveneens niet aansprakelijk voor
verduistering, vermissing, diefstal of beschadiging van
goederen van bezoekers van haar sportcomplex, op welke wijze
dan ook toegebracht of geleden.

11. De openingstijden van het sportcomplex worden vastgesteld
door Quality Sportcentre. Met persoonlijke voorkeur van de
cursist kan geen rekening worden gehouden: in verband met
het algemene karakter van het onderricht zal
de cursist zich individueel naar de vastgestelde openingstijden
moeten richten. Tijdens erkende
feestdagen en voor de jeugdsporten tijdens de zomervakantie,
is het sportcentrum
gesloten, zonder dat dit kan leiden tot contributievermindering
of -teruggave. Tijdens de vakantieperiode houdt Quality
Sportcentre zich het recht voor lessen samen te voegen en
groepslessen gaan alleen door vanaf 2 personen.

12. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk
indien:
- de Consument een ander woonadres krijgt en het - als gevolg
van de toegenomen reistijd - voor de Consument niet meer
mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken
van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de
betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en
serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is
gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.
- het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare
blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de
rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de
fitnessactiviteiten.
Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden met
inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het
einde van de maand.

13. Bij een opzegging als bedoeld in lid 12 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.

14. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 12 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractsperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.

15. Omgang met persoonsgegevens. Al uw gegevens
worden uitsluitend en alleen voor eigen administratie gebruikt.

16. Afspraken buiten de overeenkomst en algemene voorwaarden binden partijen niet, tenzij uitdrukkelijk bevestigd
door Quality Sportcentre.


De website van Qualitysportcentre maakt gebruik van cookies. Deze cookies onderscheiden we in de categorieën functionele, analytische en Social Media Cookies.
Door gebruik te blijven maken van deze website geef je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.
Voor meer informatie zie onze privacy policy hoe wij met de gegevens om gaan.
Akkoord