Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.
Het aanbod
1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn.
2. Het aanbod omvat ten minste: de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
3. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
4. Het aanbod gaat schriftelijk of elektronisch vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
5. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
De Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.
Bedenktijd
Gedurende een bedenktijd van 14 dagen na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen.
Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.
Duur en beëindiging
1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit: een Overeenkomst van 4 weken, 12 weken of langere duur. Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst korter dan 1
jaar, te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken tegen het einde van de abonnementsduur. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de
overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 4 weken.
2. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van
4 weken, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
3. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien: de Consument een ander woonadres krijgt en het als gevolg van de toegenomen reistijd voor de Consument niet meer mogelijk is om
onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke
reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de
rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 4 weken.
4. De Overeenkomst dient via een persoonlijk gesprek worden opgezegd. Tijdens dit gesprek dient er een Evaluatieformulier ondertekend te worden ter bevestiging van de opzegging.
5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te her-berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen
periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan 4 weken geen gebruik kan
maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra
abonnementskosten in rekening worden gebracht. Ook wanneer de Consument aantoont langer dan 12 weken niet in Nederland te wonen, is de bevriezingsmogelijkheid een optie.
Een bevriezing duurt 4 tot maximaal 24 weken achtereenvolgend. Een bevriezing dient via een persoonlijk gesprek worden aangevraagd, minimaal 2 weken vóór de aangevraagde bevriezingsperiode.
Tijdens dit gesprek dient er een Evaluatieformulier ondertekend te worden ter bevestiging van de bevriezing. Een bevriezing gaat per periode van 4 weken en start vanaf de volgende sportperiode.
Er is geen mogelijkheid om binnen een reeds lopende sportperiode te bevriezen.
7. Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien: de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke
(huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een
contractant van de Ondernemer. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade.
8. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.
Prijs en prijswijzigingen
1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
2. Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt
terugbetaald.
4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de
wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding.
Verplichtingen van de Ondernemer
1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.
2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
3. De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
Verplichtingen van de Consument
1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Ondernemer.
3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of
faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de
Ondernemer uitleg kan geven.
Pas, administratiekosten, inschrijfkosten: Bij aanvang van uw lidmaatschap betaalt u €29,95 inschrijfkosten en ontvangt u een toegangspas. De toegangspas is persoonlijk en niet overdraagbaar en
dient te allen tijde meegebracht te worden en voor aanvang van de activiteit geregistreerd te worden bij de receptie. U dient uw persoonsgebonden toegangspas altijd bij u te hebben. Bij verlies van
deze toegangspas is Quality Sportcentre genoodzaakt om €9,50 in rekening te brengen. Indien u geen gebruikmaakt van de mogelijkheid van automatische incasso zullen wij bij betaling van het
abonnement aan de receptie van Quality Sportcentre 4 wekelijks € 2,50 administratiekosten in rekening brengen.
Betalingsvoorwaarden: De contributie dient u 4 wekelijks bij vooruitbetaling te voldoen. Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag Quality Sportcentre een bedrag van € 40 aan
buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen om de contributie alsnog te incasseren. Bij het niet voldoen aan de gestelde termijn gaan de vorderingen ter incasso. De contributie over de
lopende periode is dan ineens opvorderbaar en de kosten verbonden aan inning, administratie kosten en eventuele wettelijke rente, komen voor rekening van het lid.
Feestdagen: Quality Sportcentre is gesloten op officiële feestdagen.
Aansprakelijkheid: Quality Sportcentre is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen, blessures of ongevallen. Het lid verklaart hierbij dat hij/ zij uitsluitend en alleen voor eigen risico
sportonderricht zal ontvangen en afstand te doen van alle rechten tot indienen van schadeclaims tegen Quality Sportcentre.
Wangedrag: Leden, die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van de medewerkers of Quality Sportcentre in opspraak brengen kunnen tijdelijk of geheel de toegang tot de Club
worden ontzegd.
Huisregels
Het is ons streven om al onze leden op een optimale wijze gebruik te kunnen laten maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom heeft Quality Sportcentre, grotendeels op herhaaldelijk verzoek van
de clubleden, een aantal huisregels opgesteld. Wij verzoeken je vriendelijk onze regels te lezen en na te leven. Bij het betreden van de club ga je akkoord met onze huisregels.
De huisregels van Quality Sportcentre zijn:
• De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden;
• Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden in de sportruimten;
• Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden;
• Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten;
• Gebruik van een mobiele telefoon om te bellen is niet toegestaan in de sportruimten;
• Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming;
• Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimten;
• Wij raden u aan om voor het opbergen van uw eigendommen gebruik te maken van de lockers;
• Gelieve na het sporten geen eigendommen achter te laten in de lockers, daar deze dagelijks
   worden gecontroleerd en opengemaakt;
• Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht;
• Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen en gepaste
   sportkledij te dragen;
• Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden;
• Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen;
• Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen;
• Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden;
• In verband met hygiëne is het niet toegestaan zich te scheren in de douche;
• In verband met hygiëne is het niet toegestaan gebruik te maken van de sauna met kleding en/of ondergoed aan;
• Gelieve af te drogen in het natte gedeelte van de douche;
• Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd;
Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd en indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie. Quality Sportcentre is niet
aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de Studio. Quality Sportcentre kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
Quality Sportcentre is altijd bevoegd om, wegens haar moverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen tot één of meer van haar studio’s en om de
lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen.


De website van Qualitysportcentre maakt gebruik van cookies. Deze cookies onderscheiden we in de categorieën functionele, analytische en Social Media Cookies.
Door gebruik te blijven maken van deze website geef je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.
Voor meer informatie zie onze privacy policy hoe wij met de gegevens om gaan.
Akkoord